Allmänt om patent

Allmänt om patent

Varför är patentskydd viktigt?

Genom att patentera en uppfinning kan du erhålla en bättre marknadsposition och det tvingar samtidigt andra aktörer till att utveckla egna tekniska lösningar på det problem som din uppfinning har löst. Ett patent är en nationell rättighet vilket innebär att du måste söka patent i vart och ett av de länder där du önskar patentskydd. Ett patentskydd kan enbart erhållas genom ansökning vid ett patentverk och skyddet gäller under en begränsad tid. I de flesta länder gäller patentskyddet i 20 år från ansökningsdagen.

Tre grundläggande villkor för att Din uppfinning ska bli patenterad:

  • Uppfinningen måste vara ny.
  • Uppfinningen ska ha så kallad uppfinningshöjd.
  • Uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar.

Nyhet

Det första kravet för patenterbarhet innebär att uppfinningen inte får vara känd före den dagen då du lämnar in patentansökan. Med känd menas att den blivit publicerad eller blivit allmänt tillgänglig. Den räknas även som känd om uppfinnaren själv offentliggör sin idé till utomstående, därför är det av betydande vikt att inte förstöra sin egen nyhet innan ansökan lämnats in. Uppfinningen ses som ny såvida den inte har blivit offentliggjord någonstans i världen.

Uppfinningshöjd

Uppfinningshöjd betyder att uppfinningen väsentligt ska skilja sig från allt som är känt före inlämnandet av patentansökan. Uppfinningen får således inte utgöra en uppenbar lösning för en fackman som är kunnig inom uppfinningens teknikområde.

Industriellt tillämpar

Med industriell tillämpbarhet menas att uppfinningen ska ha teknisk karaktär och teknisk effekt. Uppfinningen måste således kunna tillgodogöras industriellt, vilket innebär att den ska kunna tillverkas eller utföras inom industri. Begreppen teknisk och industriell tolkas i en vid bemärkelse och avser både tillverkning och användning av en uppfinning.

Vill du veta mer om patent ?

VÅRA PATENTHANDLÄGGARE KAN HJÄLPA DIG ATT DEFINIERA SAMT SKYDDA DIN UPPFINNING
Scroll to Top