IP Strategi

IP Strategi

Tre av Hynells delägare har arbetat inom industrin som patentchefer. Deras gemensamma kunskaper och erfarenheter utgör grunden för våra mål att kunna assistera våra kunder i att bygga upp en IP-strategi som uppfyller både kort- och långsiktiga affärsmål.

Portfolio Management

Vi hjälper till att hålla din patentportfölj uppdaterad. Detta sker exempelvis genom att besluta vilka årsavgifter som skall betalas och vilka ärenden som skall läggas ned, vilket kan leda till stora besparingar för ditt företag.

IP Due diligence

”IP due diligence” innebär undersökning och utvärdering av en eller flera immaterialrättigheter, till exempel i en IP-portfölj. Verksamheten kan exempelvis innefatta en undersökning av en patentportfölj, i synnerhet vad skyddet täcker och i vilken utsträckning rättigheterna är giltiga. Detta kan göras i samband med företagsköp. Vi hjälper till att förbereda ”Due diligence”-paket. Till exempel att tillhandahålla uppdaterade informativa listor och sammanställda filer ärende för ärende.

IP värdering

Vi kan hjälpa er att värdera era immaterialrättsportföljer, dvs. era patent, mönster och varumärken med användning av väletablerade utvärderingsmodeller.

IP landscaping

Vi kan hjälpa till att tillhandahålla information som ger en tydlig överblick över en konkurrents IP-portfölj och/eller vilka företag som är mest aktiva inom ett visst område.

Freedom to operate

Vi hjälper till att utföra analyser beträffande rätt att fortsätta arbeta, det vill säga analysera och rapportera utförande runt optioner beträffande specifikt identifierade patent och/eller patentportföljer hos konkurrenter.

 

Har du frågor kring din IP-strategi?

Vi hjälper dig med en strategi för kort- och långsiktiga mål.
Scroll to Top